بذر آدنیوم زرد آذر سبزینه

آدنیوم زرد آذر سبزینه

فصل کاشت:بهار، پاییز، زمستان