روش دریافت محصول

محصول های گیاهان طبیعی از قبیل باکس ها و سبد های گل ، تاج گل های سفارشی به 24 تا ساعت زمان برای آماده سازی نیاز دارند .زمان مورد نظر رای برای برنامه ریزی زمان تحویل باید مورد نظر قرار گیرد.برای شهر اصفهان محدودیت سفارش وجود ندارد اما برای شهر های دیگر سفارش گلهای شاخه بریده به صورت دیزان شده یا باکس دارای محدودیت میباشد به این صورت که فقط گلهای آپارتمانی و گل های شاخه بریده به صورت دسته ای امکان ارسال به شهر های غیر از اصفهان وجود دارد. روش های ارسال در اصفهان به وسیله پیک و در سایر شهر ها به وسیله شرکت پست یا تیپاکس  به انتخاب مشتری میباشد.